regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu komputerowego

 1. Właścicielem serwisu komputerowego jest firma SERWISOWNIAPC Jacek Krawczyk, 60-205 Poznań, ul. Głogowska 142, NIP: 7792141693 REGON: 360940744.
 2. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników Serwisu.
 3. Zlecenia usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisowi świadczenie usługi serwisowej.
 5. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie /lub oprogramowaniu klienta.
 6. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 7. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (lub niemożliwości naprawy). Opłata ta może wzrosnąć, jeśli naprawa/uszkodzenia są bardziej złożone. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny.
 8. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
 9. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zakres usług oraz ich ceny znajdują się w cenniku dostępnym na stronie www.serwisowniapc.pl.
 11. Na wszystkie usługi serwis udziela 30 dni gwarancji.
 12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.
 13. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto
 14. Maksymalny czas naprawy płatnej wynosi 14 dni roboczych. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany.
 15. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
 16. Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością.
 17. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres serwisu; serwis@serwisowniapc.pl
 18. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni o daty jej doręczenia.
 19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane przez Klienta nie licencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych,  innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 20. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010 r.

No Comments